yunus-emre

Yunus Əmrə

Yunus Əmrə (1238 - 1320) — xalq ozanı, təkkə şerinin yaradıcılarından biri, "Vəhdəti vücud" fəlsəfəsinin ardıcılı, türk dünyasının dahi sənətkarlarından, türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvvüflərdən biri, zaman etibarilə Oğuz dillərinin ilk böyük şairi.

Müəllifə aid 19 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7