Nəsirəddin Tusi

Nəsirəddin Əbucəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən Tusi — filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, maliyyəçi və hüquqşünas. Alimin yaradıcılığı ensiklopedik səciyyə daşıyır. Azərbaycan ensiklopediyaçı alimi, dövlət xadimi.

1201-ci il Tus şəhərində anadan olmuşdur, Azərbaycanda (Marağa) yaşamış və fəaliyyət göstərmişdir.

Müəllifə aid 6 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2