Maksim Qorki

Müəllifə aid 17 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2022
       5.5.2